0551 – Đợi – Waiting – 999 roses in my life

“Người lao động chăm chỉ không bao giờ cần tuyệt vọng, bởi tất cả đều đạt được bằng sự chăm chỉ và lao động. “ – Menander.

“He who labors diligently need never despair, for all things are accomplished by diligence and labor.” – Menander.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1086216024804360.1073742433.777910642301568&type=1&l=1ec9b84bff

DSC00053

0550 – Biểu cảm – Emotion – 999 roses in my life

“Xung đột là cơn bệnh trầm trọng của nhân loại; và lòng vị tha là liều thuốc duy nhất.” – Voltaire.

“Discord is the great ill of mankind; and tolerance is the only remedy for it.” – Voltaire.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1085856044840358.1073742432.777910642301568&type=1&l=8f68bc5808

DSC08983

0549 – Họp lớp – Meeting – 999 roses in my life

“Hãy tổ chức cuộc đời bạn quanh những giấc mơ của bạn – và bạn sẽ thấy chúng trở thành sự thực.” – Khuyết danh.

“Organize your life around your dreams – and watch them come true.” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

DSC08920

0548 – Nụ cười xinh – Nice Smile – 999 roses in my life

“Lạc thú vĩ đại nhất và cao quý nhất mà chúng ta có trên thế giới này là khám phá ra những chân lý mới, và tiếp theo là loại bỏ thành kiến cũ.” – Friedrich II.

“The greatest and noblest pleasure which we have in this world is to discover new truths, and the next is to shake off old prejudices.” – Friedrich II.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1083781148381181.1073742430.777910642301568&type=1&l=f3d3e1941f

DSC01182

0547 – Ngày cuối tuần – Weekend – 999 roses in my life

“Đức hạnh của con người không nên được đo bằng những nỗ lực đặc biệt, mà bằng hành động thường ngày.” – Blaise Pascal.

“The power of a man’s virtue should not be measured by his special efforts, but by his ordinary doing.” – Blaise Pascal.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1082853798473916.1073742429.777910642301568&type=1&l=0e2b5cfafc

C93U0371

0546 – Cô gái áo vàng – Girl in Yellow – 999 roses in my life

“Nếu chúng ta kiểm tra suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ thấy chúng luôn luôn hướng về quá khứ và tương lai.” – Blaise Pascal.

“If we examine our thoughts, we shall find them always occupied with the past and the future.” – Blaise Pascal.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1081843801908249.1073742428.777910642301568&type=1&l=7a2a3adf9f

DSC02388

0545 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Tình yêu là lời hứa, tình yêu là kỷ niệm, một khi đã trao sẽ không bao giờ bị quên lãng, đừng bao giờ để nó biến mất.” – John Lennon.

“Love is a promise, love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear.” – John Lennon.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1080902928669003.1073742427.777910642301568&type=1&l=9c63b4a21c

DSC00796