1575 – Cô gái áo cam – Girl in Orange – 999 roses in my life

“Một người có niềm tin bằng chín mươi chín người chỉ có hứng thú.” – Peter Marshall.

“One person with a belief is equal to a force of ninety-nine who have only interests.” – Peter Marshall.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2256234274469190

DSC04722
Advertisements

1574 – Mẹ và con gái – Mother and Daughter – 999 roses in my life

“Hãy đi đi! Cứ đi! Đi đâu cũng không khác biệt, chỉ là hãy đi! Đi đi! Nhớ rằng ngay khi thấy cơ hội, hãy đi!” – Jeannette Rankin.

“Go! Go! Go! It makes no difference where, just so you go! go! go! Remember, at the first opportunity, go!” – Jeannette Rankin.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2248998038526147

330N2883

1573 – Biểu cảm xinh – Nice Emotion – 999 roses in my life

“Đừng cảm thấy nản lòng nếu con cái không nghe theo lời khuyên của bạn. Nhiều năm sau, chúng sẽ cho con cái chúng chính lời khuyên ấy.” – Oscar Wilde.

“Don’t be discouraged if your children reject your advice. Years later they will offer it to their own offspring.” – Oscar Wilde.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2247271378698813

C93U4082

1572 – Đợi – Waiting – 999 roses in my life

“Tất cả con người bạn đến từ những lựa chọn của bạn.” – Jeff Bezos.

“Everything you are comes from your choices.” – Jeff Bezos.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2247221825370435

DSC01402

1571 – Đi dạo – Relaxation Walking – 999 roses in my life

“Dị giáo là một cách nói khác của tự do tư tưởng.” – Graham Greene.

“Heresy is another word for freedom of thought.” – Graham Greene.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2245378105554807

C93U4073

1570 – Cô gái mang kính – Glasses Girl – 999 roses in my life

“Mọi thứ bạn muốn đều ở ngoài kia chờ bạn yêu cầu. Mọi thứ bạn muốn cũng muốn bạn. Nhưng bạn phải hành động để đạt được chúng.” – Jack Canfield.

“Everything you want is out there waiting for you to ask. Everything you want also wants you. But you have to take action to get it.” – Jack Canfield.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2243576372401647

DSC02852

1569 – Bói bài – Tarot – 999 roses in my life

“Không con người nào có thể thực sự hiểu một người khác, và không ai có thể sắp đặt hạnh phúc của người khác.” – Graham Greene.

“No human being can really understand another, and no one can arrange another’s happiness.” – Graham Greene.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2241872882571996

C93U5741