1676 – Thư giãn – Relaxation – 999 roses in my life

“Tình yêu là lời hứa, tình yêu là vật lưu niệm, một khi đã cho sẽ không bao giờ bị quên lãng, đừng bao giờ để nó biến mất.” – John Lennon.

“Love is a promise, love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear.” -John Lennon.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2461049680654314

C93U2267

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s