1622 – Xem hình – Photo Preview – 999 roses in my life

“Lý do nhiều người thất bại không phải là vì thiếu tầm nhìn mà là vì thiếu quyết tâm, và quyết tâm được sinh ra từ việc xác định những gì phải trả giá.” – Robert H. Goddard.

“The reason many people fail is not for lack of vision but for lack of resolve and resolve is born out of counting the cost.” – Robert H. Goddard.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2350143625078254

C93U2861

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s