1620 – Tròn tròn cưng cưng – Nice Round Girl – 999 roses in my life

“Mỗi người trưởng thành đều đầy những thói quen, dù anh ta thường không nhận thức được điều đó, thậm chí phủ nhận mình có bất cứ thói quen nào.” – Georges Gurdjieff.

“Every grown-up man consists wholly of habits, although he is often unaware of it and even denies having any habits at all.” – Georges Gurdjieff.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2345841355508481

DSC08285

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s