1592 – Cuối tuần – Weekend – 999 roses in my life

“Sống có nghĩa lý gì, nếu không phải để đấu tranh vì những lý do cao thượng, và khiến thế giới rối ren này trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho những người sẽ sống trong đó sau khi chúng ta ra đi?” – Winston Churchill.

“What is the use of living, if it be not to strive for noble causes and to make this muddled world a better place for those who will live in it after we are gone?” – Winston Churchill.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2289528131139804

C93U7790

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s