1566 – Trò chuyện – Talking – 999 roses in my life

“- Nghệ thuật là gì?
– Là căn bệnh.
– Tình yêu là gì?
– Là ảo ảnh.
– Tôn giáo là gì?
– Là thứ thay thế phong cách cho Đức tin.
– Anh đúng là kẻ ưa hoài nghi.
– Không bao giờ! Hoài nghi là điểm bắt đầu của Tin tưởng.
– Vậy anh là gì?
– Định nghĩa là giới hạn.”
– Oscar Wilde.

“- What of Art?
– It is a malady.
– Love?
– An Illusion.
– Religion?
– The fashionable substitute for Belief.
– You are a sceptic.
– Never! Scepticism is the beginning of Faith.
– What are you?
– To define is to limit.”
– Oscar Wilde.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/pg/999rosesinmylife/photos/?tab=album&album_id=2240088736083744

DSC01792

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s