1471 – Thư giãn – Relaxation – 999 roses in my life

“Chúng ta không bận tâm về việc không tới được bất cứ đâu nhiều bằng việc không có bạn đồng hành nào trên đường.” – Frank Moore Colby.

“We do not mind our not arriving anywhere nearly so much as our not having any company on the way.” – Frank Moore Colby.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chúng ta không bận tâm về việc không tới được bất cứ đâu nhiều bằng việc không có bạn đồng hành nào trên đường.” -…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, March 3, 2019

C93U9563

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s