1455 – Nghỉ trưa – Noon Time – 999 roses in my life

“Chỉ vì thứ gì đó không hoạt động như kế hoạch của bạn không có nghĩa là nó vô dụng.” – Thomas Edison.

“Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean it’s useless.” – Thomas Edison.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chỉ vì thứ gì đó không hoạt động như kế hoạch của bạn không có nghĩa là nó vô dụng.” – Thomas Edison.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, February 16, 2019

C93U4906

One thought on “1455 – Nghỉ trưa – Noon Time – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s