1449 – Góc chụp gần – Close View – 999 roses in my life

“Điều duy nhất tồi tệ hơn chuyện đào tạo nhân viên rồi họ lại bỏ việc, là chuyện không đào tạo họ và họ ở lại.” – Zig Ziglar.

“The only thing worse than training an employee and having them leave, is to not train them, and have them stay.” – Zig Ziglar.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Điều duy nhất tồi tệ hơn chuyện đào tạo nhân viên rồi họ lại bỏ việc, là chuyện không đào tạo họ và họ ở lại.” – Zig…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, February 9, 2019

DSC08711
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s