1429 – Dễ cưng – So Cute – 999 roses in my life

“Thành công nghĩa làm làm tốt nhất khả năng của ta với những gì ta có. Thành công nằm trong quá trình, không phải trong thứ nhận được; trong nỗ lực, không phải trong chiến thắng. Thành công là một chuẩn mực cá nhân, với đến tầm cao nhất trong ta, trở thành tất cả những gì ta có thể trở thành.” – Zig Ziglar.

“Success means doing the best we can with what we have. Success is the doing, not the getting; in the trying, not the triumph. Success is a personal standard, reaching for the highest that is in us, becoming all that we can be.” – Zig Ziglar.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Thành công nghĩa làm làm tốt nhất khả năng của ta với những gì ta có. Thành công nằm trong quá trình, không phải trong…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, January 22, 2019

C93U3948

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s