1416 – Dừng chân – Breaktime – 999 roses in my life

“Tôi hoàn toàn không biết điều gì sẽ đến, nhưng dù là điều gì đi nữa, tôi cũng sẽ tươi cười đón nhận.” – Herman Melville.

“I know not all that may be coming, but be it what it will, I’ll go to it laughing.” – Herman Melville.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tôi hoàn toàn không biết điều gì sẽ đến, nhưng dù là điều gì đi nữa, tôi cũng sẽ tươi cười đón nhận.” – Herman…

Posted by 999 roses in my life on Monday, January 7, 2019

330N5157

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s