1367 – Cô dâu đơn – Single Bride – 999 roses in my life

“Tình yêu là lý tưởng, hôn nhân là thực tế; sự nhầm lẫn giữa thực tế và lý tưởng chẳng bao giờ không dẫn đến hậu quả tai hại.” – Johann Wolfgang von Goethe.

“Love is an ideal thing, marriage a real thing; a confusion of the real with the ideal never goes unpunished.” – Johann Wolfgang von Goethe.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tình yêu là lý tưởng, hôn nhân là thực tế; sự nhầm lẫn giữa thực tế và lý tưởng chẳng bao giờ không dẫn đến hậu quả tai…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, November 20, 2018

330N8368

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s