1342 – Cô gái áo đỏ – Girl in Red – 999 roses in my life

“Tình yêu là con chim nổi loạn mà không ai có thể thuần phục, và gọi nó chỉ là vô ích nếu nó từ chối ta.” – Georges Bizet.

“Love is rebellious bird that nobody can tame, and it’s all in vain to call it if it chooses to refuse.” – Georges Bizet.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tình yêu là con chim nổi loạn mà không ai có thể thuần phục, và gọi nó chỉ là vô ích nếu nó từ chối ta.” – Georges…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, October 25, 2018

C93U8040

2 thoughts on “1342 – Cô gái áo đỏ – Girl in Red – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s