1321 – Dòng đời – Life Stream – 999 roses in my life

“Chúng ta đều có lúc lo âu, nhưng ta không thể để nó đánh bại mình. Thay vì thế, hãy để nó cảnh báo mình.” – Jim Rohn.

“We’ve all got to worry some-but we can’t let it conquer us. Instead, let it alarm us.” – Jim Rohn.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chúng ta đều có lúc lo âu, nhưng ta không thể để nó đánh bại mình. Thay vì thế, hãy để nó cảnh báo mình.” – Jim…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, October 3, 2018

DSC05777

2 thoughts on “1321 – Dòng đời – Life Stream – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s