1286 – Đợi – Waiting – 999 roses in my life

“Tôi không bao giờ tìm kiếm thành công vì danh vọng và tiền bạc; tài năng và đam mê nằm trong thành công mới đáng quý.” – Ingrid Bergman.

“I’ve never sought success in order to get fame and money; it’s the talent and the passion that count in success.” – Ingrid Bergman.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tôi không bao giờ tìm kiếm thành công vì danh vọng và tiền bạc; tài năng và đam mê nằm trong thành công mới đáng quý.”…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, August 29, 2018

DSC06790

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s