1280 – Kính cận dễ thương – Nice Glasses Girl – 999 roses in my life

“Tôi chỉ có thể cho rằng quá khứ đẹp đẽ bởi người ta chẳng bao giờ có thể nhận ra cảm xúc tức thời. Nó mở rộng sau đó, và vậy nên ta không có cảm xúc đầy đủ ở hiện tại, chỉ là về quá khứ.” – Virginia Woolf.

“I can only note that the past is beautiful because one never realises an emotion at the time. It expands later, and thus we don’t have complete emotions about the present, only about the past.” – Virginia Woolf.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tôi chỉ có thể cho rằng quá khứ đẹp đẽ bởi người ta chẳng bao giờ có thể nhận ra cảm xúc tức thời. Nó mở rộng sau đó,…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, August 23, 2018

C93U9209

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s