1264 – Mẫu xinh – Nice Model – 999 roses in my life

“Cuộc sống không phải là sự tiến triển có trật tự, khép kín như một âm giai hay phương trình bậc hai… Nếu một người ghi lại cuộc đời một cách chân thực, người đó phải nhắm đến đưa vào trong bản ghi cuộc đời thứ gì đó gián đoạn vô trật tự khiến bản ghi trở nên ngớ ngẩn, không thể dự đoán, có thể khoan thứ.” – Leonard Woolf.

“Life is not an orderly progression, self-contained like a musical scale or a quadratic equation… If one is to record one’s life truthfully, one must aim at getting into the record of it something of the disorderly discontinuity which makes it so absurd, unpredictable, bearable.” – Leonard Woolf.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Cuộc sống không phải là sự tiến triển có trật tự, khép kín như một âm giai hay phương trình bậc hai… Nếu một người…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, August 7, 2018

C93U8856

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s