1218 – Học bài chung – Learning Together – 999 roses in my life

“Làm sao đứa trẻ có thể học được trở thành một người công dân tự do và có trách nhiệm khi mà chính người thầy của mình bị giới hạn?” – John Dewey.

“How can the child learn to be a free and responsible citizen when the teacher is bound?” – John Dewey.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Làm sao đứa trẻ có thể học được trở thành một người công dân tự do và có trách nhiệm khi mà chính người thầy của mình…

Posted by 999 roses in my life on Friday, June 22, 2018

DSC00488

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s