1168 – Cô gái áo hồng – Girl in Pink – 999 roses in my life

“Có một phẩm chất mà người ta phải sở hữu để chiến thắng, và đó là tính xác định của mục đích, sự hiểu rõ mình muốn gì, và khao khát cháy bỏng để đạt được điều mình muốn.” – Napoleon Hill.

“There is one quality which one must possess to win, and that is definiteness of purpose, the knowledge of what one wants, and a burning desire to possess it.” – Napoleon Hill.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Có một phẩm chất mà người ta phải sở hữu để chiến thắng, và đó là tính xác định của mục đích, sự hiểu rõ mình muốn gì,…

Posted by 999 roses in my life on Friday, May 4, 2018

330N7186

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s