1154 – Chụp cận – Close View – 999 roses in my life

“Sự nhiệt tình quan trọng hơn mọi tiện ích khác. Nó sẽ tìm được giải pháp khi dường như giải pháp không hề có, và nó sẽ đạt được thành công ở nơi mà người ta nghĩ không thể thành công.” – Khuyết danh.

“Enthusiasm is more important than any other commodity. It will find solutions when none are apparent, and it will achieve success where none is thought possible.” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Sự nhiệt tình quan trọng hơn mọi tiện ích khác. Nó sẽ tìm được giải pháp khi dường như giải pháp không hề có, và nó sẽ…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, April 19, 2018

C93U0086

 

One thought on “1154 – Chụp cận – Close View – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s