1146 – Cô gái áo lục – Girl in Green – 999 roses in my life

“Mỗi chúng ta đều đã sống qua sự khốn khổ, sự cô đơn, bão tố bên ngoài lẫn bên trong, nên khi ta nhìn nhau, ta phải nói, tôi thấu hiểu. Tôi hiểu bạn cảm thấy như thế nào vì tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn. Chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau và cảm thông với nhau bởi mỗi chúng ta đều giống nhau hơn là khác nhau.” – Maya Angelou.

“Each one of us has lived through some devastation, some loneliness, some weather superstorm or spiritual superstorm, when we look at each other we must say, I understand. I understand how you feel because I have been there myself. We must support each other and empathize with each other because each of us is more alike than we are unalike.” – Maya Angelou.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Mỗi chúng ta đều đã sống qua sự khốn khổ, sự cô đơn, bão tố bên ngoài lẫn bên trong, nên khi ta nhìn nhau, ta phải nói,…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, April 12, 2018

C93U2228

One thought on “1146 – Cô gái áo lục – Girl in Green – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s