1131 – Đen và trắng – Black and White – 999 roses in my life

“Chí khí, trong những điều lớn lao và nhỏ nhặt, có nghĩa là làm đến tận cùng những gì bạn cảm thấy mình có thể làm.” – Johann Wolfgang von Goethe.

“Character, in great and little things, means carrying through what you feel able to do.” – Johann Wolfgang von Goethe.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chí khí, trong những điều lớn lao và nhỏ nhặt, có nghĩa là làm đến tận cùng những gì bạn cảm thấy mình có thể làm.” -…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, March 27, 2018

000006

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s