1088 – Kỷ niệm – Memory – 999 roses in my life

“Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.” – Thomas Edison.

“I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success.” -Thomas Edison.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành cô…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, February 13, 2018

DSC08010
Advertisements

One thought on “1088 – Kỷ niệm – Memory – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s