1067 – Hạnh phúc giản đơn – Simple Happiness – 999 roses in my life

“Hãy chèo, chèo, chèo con thuyền của bạn
Nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước
Hãy vui, vui, vui, vui lên
Cuộc đời chỉ là giấc mộng mà thôi.”
– Lời hát ru Anh.

“Row, row, row your boat,
Gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily,
Life is but a dream.”
– English lullaby.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy chèo, chèo, chèo con thuyền của bạnNhẹ nhàng xuôi theo dòng nướcHãy vui, vui, vui, vui lênCuộc đời chỉ là giấc m…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, January 23, 2018

C93U9884

 

One thought on “1067 – Hạnh phúc giản đơn – Simple Happiness – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s