1056 – Chiều tối – Evening – 999 roses in my life

“Chúng ta có cả vĩnh hằng, em yêu.”
“Anh có thể có vĩnh hằng. Em chỉ có khoảng khắc này.”
“Nhưng đấy chính là vĩnh hằng.”
– Frank Herbert.

“We have eternity, beloved.”
“You may have eternity. I have only now.”
“But this is eternity.”
– Frank Herbert.

Xem thêm – See more…

"Chúng ta có cả vĩnh hằng, em yêu.""Anh có thể có vĩnh hằng. Em chỉ có khoảng khắc này.""Nhưng đấy chính là vĩnh hằng….

Posted by 999 roses in my life on Friday, January 12, 2018

C93U9524

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s