1039 – Đêm đông – Winter Night – 999 roses in my life

“Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.” – Charlie Chaplin.

Đêm mùa đông ở Việt Nam, một đất nước nhiệt đới.

“I always like walking in the rain, so no one can see me crying.” – Charlie Chaplin.

Winter night in Vietnam, a tropical country.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.” – Charlie Chaplin.Xem thêm – See…

Posted by 999 roses in my life on Monday, December 25, 2017

E (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s