1026 – Mộc mạc – Simple Girl – 999 roses in my life

“Điều đầu tiên và cuối cùng bạn phải làm trên thế gian này là sống đến cuối cùng với nó và không bị nó đập nát.” – Ernest Hemingway.

“The first and final thing you have to do in this world is to last it and not be smashed by it.” – Ernest Hemingway.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Điều đầu tiên và cuối cùng bạn phải làm trên thế gian này là sống đến cuối cùng với nó và không bị nó đập nát.” -…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, December 12, 2017

C93U0977

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s