1022 – Kiếng cận – Glasses Girl – 999 roses in my life

“Hãy nhắm tới cái đích cao hơn đạo đức. Đừng chỉ đơn thuần là tốt, hãy tốt vì một điều gì đó.” – Henry David Thoreau.

“Aim above morality. Be not simply good, be good for something.” – Henry David Thoreau.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy nhắm tới cái đích cao hơn đạo đức. Đừng chỉ đơn thuần là tốt, hãy tốt vì một điều gì đó.” – Henry David…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, December 9, 2017

C93U8391

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s