1021 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Có điều gì đáng buồn hơn công việc không được hoàn thành không? Có chứ, công việc chưa bao giờ được bắt đầu.” – Christina Rossetti.

“Can anything be sadder than work left unfinished? Yes, work never begun.” – Christina Rossetti.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Có điều gì đáng buồn hơn công việc không được hoàn thành không? Có chứ, công việc chưa bao giờ được bắt đầu.” -…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, December 7, 2017

DSC04698

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s