1010 – Chú tâm – Focusing – 999 roses in my life

“Trong vũ trụ này, có những thứ đã được biết, và những thứ chưa biết đến, và ở khoảng giữa, có những cánh cửa.” – William Blake.

“In the universe, there are things that are known, and things that are unknown, and in between, there are doors.” – William Blake.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Trong vũ trụ này, có những thứ đã được biết, và những thứ chưa biết đến, và ở khoảng giữa, có những cánh cửa.” -…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, November 28, 2017

DSC03355

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s