1008 – Chuẩn bị – Preparation – 999 roses in my life

“Máy Phân tích không có bất kỳ ý muốn nào để tạo ra bất cứ thứ gì. Nó có thể làm được bất cứ điều gì mà chúng ta biết cách ra lệnh cho nó. Nó có thể theo đuổi phân tích, nhưng nó không có khả năng lường trước bất cứ khám phá mang tính phân tích hoặc sự thật nào. Công việc của nó là hỗ trợ chúng ta trong việc đưa những gì chúng ta đã biết vào hiện thực.” – Ada Lovelace.

“The Analytical Engine has no pretensions whatever to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform. It can follow analysis, but it has no power of anticipating any analytical revelations or truths. Its province is to assist us in making available what we are already acquainted with.” – Ada Lovelace.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Máy Phân tích không có bất kỳ ý muốn nào để tạo ra bất cứ thứ gì. Nó có thể làm được bất cứ điều gì mà chúng ta biết cá…

Posted by 999 roses in my life on Monday, November 27, 2017

DSC03328

2 thoughts on “1008 – Chuẩn bị – Preparation – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s