1003 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Thường thì sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại không nằm ở việc ai có khả năng hay ý tưởng tốt hơn, mà ở lòng can đảm để đánh cược cho ý tưởng của mình, để chấp nhận rủi ro đã được tính kỹ, và hành động.” – Maxwell Maltz.

“Often the difference between a successful man and a failure is not one’s better abilities or ideas, but the courage that one has to bet on his ideas, to take a calculated risk, and to act.” – Maxwell Maltz.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Thường thì sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại không nằm ở việc ai có khả năng hay ý tưởng tốt hơn, mà…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, November 19, 2017

DSC02754

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s