0999 – Mặt cười – Smiley Emoji – 999 roses in my life

“Nếu không được phép cười ở thiên đường, tôi không muốn tới đó đâu.” – Martin Luther.

Cảm ơn tất cả các bạn đã xem và khích lệ. Cảm ơn rất nhiều.

“If I am not allowed to laugh in heaven, I don’t want to go there.” – Martin Luther.

Thank you all for watching and encouraging. Thank you very much.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Nếu không được phép cười ở thiên đường, tôi không muốn tới đó đâu.” – Martin Luther.Chủ đề 999 rồi. Cảm ơn tất cả các…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, November 14, 2017

IMG_5741
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s