0982 – Sầu – Sad – 999 roses in my life

“Ai cũng có thể thực hiện phép màu, ai cũng có thể chạm đến mục tiêu, nếu anh ta có thể nghĩ, nếu anh ta có thể chờ đợi, nếu anh ta có thể kiên trì.” – Hermann Hesse.

“Everyone can perform magic, everyone can reach his goals, if he is able to think, if he is able to wait, if he is able to fast.” – Hermann Hesse.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

IMG_3773

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s