0953 – Cô gái chơi đàn – The Guitar Player – 999 roses in my life

“Nếu bạn không tìm thấy lý do gì để biết ơn đời, hãy kiểm tra mạch đập của mình đi.” – Khuyết danh.

“If you have nothing to be grateful for check your pulse.” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

C93U6338

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s