0887 – Ảnh lưu niệm – Memory Photos – 999 roses in my life

“Niềm tin rằng chỉ có một cách sống đúng, một cách đúng đắn để điều chỉnh cho các vấn đề của tôn giáo, chính trị, tình dục, y học là gốc rễ của mối đe dọa lớn nhất đối với con người: chẳng qua là những đồng loại của anh khăng khăng muốn chi phối sự cứu rỗi, sự an toàn, và sự minh mẫn của chính anh.” – Thomas Szasz.

“The belief that there is only one right way to live, only one right way to regulate religious, political, sexual, medical affairs is the root cause of the greatest threat to man: members of his own species, bent on ensuring his salvation, security, and sanity.” – Thomas Szasz.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Niềm tin rằng chỉ có một cách sống đúng, một cách đúng đắn để điều chỉnh cho các vấn đề của tôn giáo, chính trị, tình d…

Posted by 999 roses in my life on Wednesday, July 26, 2017

IMG_9693

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s