0881 – Chụp vội – Snapshot – 999 roses in my life

“Hãy cẩn thận môi trường bạn chọn vì nó sẽ định hình bạn; hãy cẩn thận những người bạn mà bạn lựa chọn bởi bạn sẽ trở nên như họ.” – W. Clement Stone.

“Be careful the environment you choose for it will shape you; be careful the friends you choose for you will become like them.” – W. Clement Stone.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy cẩn thận môi trường bạn chọn vì nó sẽ định hình bạn; hãy cẩn thận những người bạn mà bạn lựa chọn bởi bạn sẽ trở nê…

Posted by 999 roses in my life on Thursday, July 20, 2017

DSC03718

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s