0850 – Vẽ – Drawing – 999 roses in my life

“Tôi không chắc chắn liệu tôi có thực sự tồn tại hay không. Tôi là tất cả những tác giả mà tôi đã đọc, tất cả những người mà tôi đã gặp, tất cả những phụ nữ mà tôi đã yêu, tất cả những thành phố mà tôi đã đi qua.” – Jorge Luis Borges.

“I am not sure that I exist, actually. I am all the writers that I have read, all the people that I have met, all the women that I have loved; all the cities I have visited.” – Jorge Luis Borges.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tôi không chắc chắn liệu tôi có thực sự tồn tại hay không. Tôi là tất cả những tác giả mà tôi đã đọc, tất cả những ngườ…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, June 20, 2017

DSC03080

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s