0847 – Kỷ niệm tuổi thơ – Childhood Memory – 999 roses in my life

“Hãy sống trong hiện tại. Quá khứ đã qua; tương lai còn chưa biết – nhưng hiện tại là thực, và cơ hội của bạn là lúc này. Bạn phải nhìn thấy những cơ hội đó; chúng phải là thực với bạn. Bí quyết là chúng sẽ dường như không có thực chừng nào tâm trí bạn còn chôn vùi trong những thất bại của quá khứ, nếu bạn cứ tiếp tục nhớ lại những sai lầm cũ, những hối hận cũ, những bi kịch cũ. Hãy chiến đấu vượt lên những Thương tổn không thể tránh khỏi của bản ngã, trốn thoát sự đọa đày của quá khứ, và nhìn vào những cơ hội của hiện tại. Ý tôi không phải là một khoảng khắc mơ hồ nào đó trong hiện tại – có lẽ như tuần tới hay tháng tới. Ý tôi là ngày hôm nay, phút giây này.” – Maxwell Maltz.

“Live in the present. The past is gone; the future is unknown – but the present is real, and your opportunities are now. You must see these opportunities; they must be real for you. The catch is that they can’t seem real if your mind is buried in past failures, if you keep reliving old mistakes, old guilts, old tragedies. Fight your way above the many inevitable Traumatizations of your ego, escape damnation by the past, and look to the opportunities of the present. I don’t mean some vague moment in the present – next week or next month, perhaps. I mean today, this minute.” – Maxwell Maltz.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Hãy sống trong hiện tại. Quá khứ đã qua; tương lai còn chưa biết – nhưng hiện tại là thực, và cơ hội của bạn là lúc nà…

Posted by 999 roses in my life on Friday, June 16, 2017

DSC05669

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s