0813 – Em và xe – The Girl with the Motorcycle – 999 roses in my life

“Rất rõ ràng rằng giữa yêu thương và thấu hiếu có mối liên hệ rất gần… Ai yêu thương sẽ thấu hiểu, và ai thấu hiểu sẽ yêu thương. Người cảm thấy được mình được hiểu sẽ cảm thấy được yêu thương, và người cảm thấy được yêu thương chắc chắn cảm thấy mình được hiểu.” – Paul Tournier.

“It is quite clear that between love and understanding there is a very close link… He who loves understands, and he who understands loves. One who feels understood feels loved, and one who feels loved feels sure of being understood.” – Paul Tournier.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Rất rõ ràng rằng giữa yêu thương và thấu hiếu có mối liên hệ rất gần… Ai yêu thương sẽ thấu hiểu, và ai thấu hiểu sẽ…

Posted by 999 roses in my life on Saturday, May 13, 2017

330N6832

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s