0787 – Nhắn tin – Message – 999 roses in my life

“Chọn đúng thời cơ, giữ sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ sau một đêm.” – Biz Stone.

“Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success.” – Biz Stone.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Chọn đúng thời cơ, giữ sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ sau một đêm.” -…

Posted by 999 roses in my life on Tuesday, April 18, 2017

DSC05707

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s