0770 – Lên đèn – Light on – 999 roses in my life

“Tất cả thế giới này là một chuỗi những điều kỳ diệu, nhưng chúng ta quen với chúng đến nỗi chúng ta bảo đó chúng là chuyện bình thường.” – Hans Christian Andersen.

“The whole world is a series of miracles, but we’re so used to them we call them ordinary things.” – Hans Christian Andersen.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

“Tất cả thế giới này là một chuỗi những điều kỳ diệu, nhưng chúng ta quen với chúng đến nỗi chúng ta bảo đó chúng là…

Posted by 999 roses in my life on Sunday, April 2, 2017

DSC04784

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s