0660 – Chút mùa đông – A little Winter – 999 roses in my life

“Mỗi chúng ta phải tìm thấy cho bản thân điều gì được cho phép, điều gì bị cấm đoán… cấm đoán đối với mình. Một người có thể chẳng bao giờ vi phạm một điều luật nào, và vẫn là một thằng khốn. Và ngược lại” – Hermann Hesse.

“Each of us has to find out for himself what is permitted and what is forbidden… forbidden for him. It’s possible for one never to transgress a single law and still be a bastard. And vice versa.” – Hermann Hesse.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1190864274339534.1073742545.777910642301568&type=1&l=cf3ded3e02

DSCF1104

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s