0570 – Đọc sách miễn phí – Free Book – 999 roses in my life

“Nếu tất cả mọi thứ trên thế giới đều là sự hiểu nhầm thì sao, nếu tiếng cười thực ra là nước mắt thì sao?” – Soren Kierkegaard.

“What if everything in the world were a misunderstanding, what if laughter were really tears?” – Soren Kierkegaard.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

DSC04160

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s