0561 – Chờ người đã lâu – Waiting for a long Time – 999 roses in my life

“Thành công không phải ngẫu nhiên. Đó là sự chăm chỉ, bền bỉ, học hỏi, nghiên cứu, hy sinh và quan trọng nhất, tình yêu đối với việc mình đang làm.” – Pele.

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing.” – Pele.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1094557053970257.1073742443.777910642301568&type=1&l=81faaffd42

DSC03277

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s