0541 – Da nâu đáng cưng – Nice Tan Skin – 999 roses in my life

“Sau tất cả những kiếm tìm, điều duy nhất ta tìm thấy có thể khiến sự trống rỗng trở nên chịu đựng nổi chính là cùng nhau.” – Carl Sagan.

“In all our searching, the only thing we’ve found that makes the emptiness bearable is each other.” – Carl Sagan.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1077790392313590.1073742423.777910642301568&type=1&l=7280a3ea02

C93U6292

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s