0442 – Nữ du khách – The Tourist – 999 roses in my life

“Đầu tiên, có một ý tưởng rõ ràng, xác định và thiết thực. Thứ hai, có những tiềm lực cần thiết để đạt được mục tiêu; tri thức, tiền bạc, vật chất, và phương pháp. Thứ ba, hướng tất cả tiềm lực vào mục tiêu đó.” – Aristotle.

“First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve your ends; wisdom, money, materials, and methods. Third, adjust all your means to that end” -Aristotle.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015612595198037.1073742324.777910642301568&type=1&l=00ccf50553

DSC01077

2 thoughts on “0442 – Nữ du khách – The Tourist – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s