0387 – Suy Tư – Thinking – 999 roses in my life

“Người suy nghĩ tích cực thấy được thứ vô hình, cảm nhận được cái không thể sờ nắm, và đạt được điều bất khả thi.” – Winston Churchill.

“The positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible.” – Winston Churchill.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.978409432251687.1073742269.777910642301568&type=1&l=b489410817

DSC03809

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s