0361 – Cô gái buồn – Sad Girl – 999 roses in my life

“Khi nào lương tâm của chúng ta sẽ trở nên dịu dàng đến mức chúng ta sẽ hành động để ngăn những nỗi đau khổ của con người thay vì báo thù cho nó?” – Eleanor Roosevelt.

“When will our consciences grow so tender that we will act to prevent human misery rather than avenge it?” – Eleanor Roosevelt.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.964230140336283.1073742243.777910642301568&type=1&l=9f43a82993

DSC03933

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s