0293 – Cô gái áo đỏ – The Girl in Red – 999 roses in my life

“Tôi không bao giờ thực sự thỏa mãn rằng tôi hiểu bất cứ thứ gì; bởi vì, cho dù tôi có hiểu rõ nó đến thế nào, nhận thức của tôi chỉ có thể là một phần rất nhỏ trong tất cả những gì tôi muốn hiểu về vô vàn những kết nối và mối quan hệ xảy ra quanh tôi, cách mà vấn đề lần đầu tiên được nghĩ tới hay xuất hiện…” – Ada Lovelace.

“I never am really satisfied that I understand anything; because, understand it well as I may, my comprehension can only be an infinitesimal fraction of all I want to understand about the many connections and relations which occur to me, how the matter in question was first thought of or arrived at, etc., etc.” – Ada Lovelace.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.929041307188500.1073742173.777910642301568&type=1&l=1ad55c043e

DSC08497

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s